Wiele osób uważa, że piłka nożna jest prosta. Ja natomiast myślę, że to złożona i skomplikowana gra — ma tylko proste zasady. Interdyscyplinarność futbolu powoduje, że obszarów do nabywania wiedzy jest kilka — od psychologii, socjologii, fizjologii, zarządzania przez obszar techniki, taktyki aż po teorię treningu.

Moim zdaniem, by móc skutecznie i efektywnie nauczać jakiejkolwiek dyscypliny, najpierw należy ją zrozumieć. Jeśli chcemy coś rozumieć, trzeba to studiować. Pod pojęciem studiowania piłki nożnej rozumiem analizowanie procesów i ciągów przyczynowo skutkowych, które zachodzą w grze i poddawanie ich krytycznemu myśleniu (otwarta głowa!). W ten sposób można spróbować ustrukturyzować futbol jako dyscyplinę…

Bartłomiej Janeczek

UEFA A Coach ⚽️📚 Jagiellonian University, Sport Management | WSZiC, Sport Analyst | I graduated Pedagogical University & University of Economics in Kraków

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store